28745 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


voorzetsels | look after

Het Engels kent een aantal uitdrukkingen die bestaan uit een combinatie van een voorzetsel + een werkwoord. Dit zijn vaste voorzetselcombinaties die een heel eigen betekenis hebben.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

 

to accuse of 

beschuldigen van 

to be ashamed of 

zich schamen voor 

to ask for

vragen om

to be angry with 

boos zijn op (iemand) 

to be enchanted with  

betoverd zijn door 

to beg for 

bedelen om 

to believe in 

geloven in 

to be capable of 

aankunnen, in staat zijn 

to deal in

handelen in

to deal with 

behandelen, het hoofd bieden aan

to depend on 

afhankelijk zijn van 

to drop by / drop in

langskomen 

to engage in 

deelnemen aan 

to embark on 

zich begeven op

to expose to

blootstellen aan

to fall down

omlaag vallen

to fine ... for 

... bekeuren wegens 

to get by 

zich (kunnen) redden

to get off ... 

van ... af gaan 

to get on 

verder gaan (met een activiteit) 

to get rid of ... 

... kwijt zien te raken, van ... af komen

to hope for 

hopen op 

to insist on 

staan op (aandringen) 

to be involved in 

betrokken zijn bij 

to keep up ...

... in stand houden

to keep up with ... 

... bijhouden 

to lay off 

ontslaan 

to long for 

verlangen naar 

to look after

zorgen voor

to look at

kijken naar

to look for

zoeken naar

to look forward to

zich verheugen op, uitzien naar, tegemoet zien

to look down on 

neerkijken op 

to be keen on 

leuk vinden 

to meet up with

(iemand) ontmoeten (volgens afspraak)

to object to 

bezwaar maken tegen 

to pass by 

passeren 

to pass to 

overgooien naar, doorgeven aan

to persist in 

volharden in 

to potter around

rondscharrelen

to provide with 

voorzien van 

to put up with 

verdragen, tolereren 

to receive from 

ontvangen van

to remind (him) of

(hem) eraan herinneren

to run into ...

... toevallig tegenkomen 

to run at ... 

naar ... toe, op ... af rennen (dreigend)

to run to ... 

naar ... toe rennen

to be suspicious of 

wantrouwen 

to take aback

choqueren

to think of

denken aan

to turn to

zich wenden tot

to wait for 

wachten op 

to warn about

waarschuwen voor 

to warn of 

waarschuwen voor

 

En hier zijn nog wat andere vaste combinaties van woorden met een voorzetsel.

 

according to 

volgens 

afraid of 

bang voor 

anxious about 

bezorgd over 

as of (today)

vanaf (vandaag)

... as well as ... 

zowel ... als ... 

at a certain point

op een bepaald moment

at odds with 

in strijd met 

bad at 

slecht in 

close to 

dicht bij 

due to 

dankzij, als gevolg van 

far from 

verre van 

fond of 

dol op

good at 

goed in

in a bad/good temper 

in een slecht/goed humeur 

to speak in a low voice 

met een lage / zachte stem 

in accordance with 

in overeenstemming met 

to be in business 

begonnen zijn, meedoen 

in lieu of 

in plaats van 

in my opinion

naar mijn mening

in order to 

om te, teneinde 

in spite of 

ondanks

instead of 

in plaats van 

interested in

geïnteresseerd in

liable for 

aansprakelijk voor 

liable to 

onderworpen aan 

next to 

naast 

on behalf of 

namens 

outside of

buiten

to be on time 

op tijd zijn 

pay attention to 

letten op, aandacht schenken aan 

pleased with 

blij met 

to be prepared for 

voorbereid zijn op 

prior to 

voorafgaand aan 

proud of 

trots op 

scared of 

bang voor 

subsequent to

volgend op

surprised by

verrast door

suspicious of 

wantrouwig naar

terrified of 

bang voor 

thanks to 

dankzij 

to and fro 

af en aan 

worried about 

bezorgd om 


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff