MOB-versie | Naar grote versieaccessible

Hieronder vind je een lijst Engelse woorden met een lastige spelling.

 

 

abundance

overvloed

accept

aanvaarden

accessible *

toegankelijk

accidentally

bij toeval, per ongeluk

accommodate

huisvesten, aanpassen

achieve

bereiken

acknowledgement

erkenning

acquaintance 

bekende

acquired

verworven

address

adres 

adolescence

adolescentie

advice 

advies 

advise 

adviseren 

affinity

affiniteit

affordable *

betaalbaar 

aggression

agressie

alien 

buitenaards wezen 

alienate

vervreemden

alike 

evenzeer 

all right 

in orde 

all-in

alles inbegrepen 

already 

al, reeds 

ambassador

ambassadeur

ambivalent

met tegenstrijdige gevoelens

ameliorate

verbeteren

analysis

analyse

anthropomorphised

vermenselijkt

antics

capriolen

antiquarian

antiquair

apologise 

zich verontschuldigen 

apparent

klaarblijkelijk

appreciate

waarderen

approach 

naderen, benadering 

appropriately

geschikt

approximately

ongeveer

associate

associëren

assure 

verzekeren (ik verzeker je ...) 

attack 

aanvallen 

audience

publiek 

auspicious

veelbelovend

available 

beschikbaar 

avaricious

gierig

awkward

pijnlijk, lastig

b

 

barbecue

barbecue

beautiful

mooi

belligerent

ruzie zoekend

benefit

voordeel halen uit

blasphemous

godslasterlijk

biosphere 

biosfeer 

bourgeoisie

burgerij

Britain

Engeland + Wales 

c

 

cacophony

kakofonie

campaign 

campagne 

capricious

wispelturig

carpenter

timmerman 

catalysed

gekatalyseerd

cavalier

arrogante houding

ceiling 

plafond 

cemetery

begraafplaats

centipede 

duizendpoot 

century 

eeuw 

chauvinistic

chauvinistisch

chicory

andijvie (Am), Brussels lof

chronologically

chronologisch

citizenship

burgerschap

coach

coach / toeringcar

colleague

collega

collision

botsing

committee 

comité 

common 

gemeenschappelijk 

company 

firma 

comparison 

vergelijking 

competitive

competitief, concurrerend 

connoisseur

kenner

conscience

geweten

conscious

bewust

conspicuous 

opvallend 

contagious

besmettelijk

continually

steeds

corroborate

bevestigen, ondersteunen 

couch 

(zit)bank 

countenance 

gelaat 

country 

land 

creature

schepsel

currently

nu, op dit moment

d

 

dairy 

zuivel 

dangerous 

gevaarlijk 

deficient

incompleet, gebrekkig

definitely

absoluut 

deliberately

opzettelijk

descend

afdalen

desiccate

verdrogen 

desiccation

verdroging

desperate

wanhopig 

despite 

niettegenstaande

deterioration 

achteruitgang 

determined

vastbesloten

devastating 

verwoestend 

dexterously

behendig

diary 

dagboek 

diet 

dieet 

different

anders, verschillend

diligent

hardwerkend, ijverig

disappointment

teleurstelling 

discernible *

waarneembaar

discoverable *

zichtbaar

disinterest

desinteresse 

disquieting

verontrustend

distance 

afstand 

drunkenness

het dronken zijn

duke

hertog 

duchess

hertogin

e

 

economic 

economisch 

ecumenism

oecumenistische beweging

efficient 

efficiënt 

eight 

acht 

eligible *

geschikt, verkiesbaar

embarrass

schamen

embarrassing

gênant

embarrassment

gegeneerdheid

encompasses

omvat

encouragement

aanmoediging

enthusiastic

enthousiast

entire 

gehele 

entrance

ingang

entrepreneur

ondernemer

epilogue

epiloog

equals

gelijken

especially

met name

eventually

ooit, op den duur 

evocative

suggestief, beeldend

exaggerate

overdrijven

except 

uitgezonderd, behalve 

excommunicated

geëxcommuniceerd

exhilarated

opgevrolijkt

expansive

uitgestrekt

expenses

uitgaven

expensive

duur

explain

uitleggen 

explanation 

uitleg, verduidelijking 

explanatory

verklarend

exquisite

voortreffelijk, verfijnd

extinguish 

blussen

extraordinary 

buitengewoon 

extravagant

buitensporig

f

 

faithful

loyaal, trouw, betrouwbaar

fallacious

bedrieglijk, misleidend

fascinating

fascinerend

fateful

noodlottig 

feature

kenmerk, eigenschap

financial 

financieel 

finish 

- I have finished

- I am finished

voltooien, eindigen 

- Ik ben klaar (met eten bijvoorbeeld)

- Ik ben er geweest (geruïneerd bijv.)

fluorescent lamp

tl-lamp

foreign 

buitenlands 

fortunate 

gelukkig 

freight

vracht

friend

vriend

-ful 

(bijv. peinzend: thoughtful) 

full 

vol 

g

 

genie

geest 

genius 

genie 

genuinely

werkelijk

gluttony

vraatzucht 

grammar 

grammatica 

grandeur

grootsheid, pracht

Great Britain

Engeland + Wales + Schotland 

grief 

verdriet 

grotesque

grotesk

gruesome

gruwelijk

h

 

haemorrhage

(hersen)bloeding

harass

lastigvallen

harvest

oogst  

headache

hoofdpijn

heir

erfgenaam

hiccup

hik

hierarchy

hiërarchie

hieroglyphs

hiërogliefen

hitchhiker

lifter

hygiene 

hygiëne 

i

 

idiosyncratic

eigenaardig

illegitimate

onwettige

illness 

ziekte 

illuminated

verlicht

impeccable *

onberispelijk

impossibility 

onmogelijkheid 

imposter /

impostor

oplichter

incomprehensible *

onbegrijpelijk

indescribable *

onbeschrijflijk

indestructible *

onverwoestbaar

indigenous

inheems

individual

individu

inevitable *

onontkoombaar

infamous

berucht

initiate 

beginnen

inoculation

inenting

insecure

onzeker

installation

installatie

insufficient 

onvoldoende 

insure 

verzekeren (tegen schade bijvoorbeeld) 

intervene

ingrijpen

invariably 

onveranderlijk 

invisible *

onzichtbaar

irascible *

opvliegend, lichtgeraakt

irresistible *

onweerstaanbaar

irresponsibly

onverantwoordelijk

itinerary

reisplan, route

 

judgement

oordeel, zienswijze

k

 

kaleidoscope

caleidoscoop

knowledge 

kennis 

l

 

legislation

wetgeving

leniency

mildheid

liability

een blok aan het been

liaison with

het onderhouden van contact met

licence 

rijbewijs, toestemming (US: license)

licence/license 

toestemming geven (US: alleen license) 

literally

letterlijk

livelihood

levensonderhoud

lounge 

zitkamer / openbare ruimte in hotel of theater

m

 

manacles

handboeien

McDonald's

de bekende fastfood keten

merchant 

handelaar 

millennium

millennium

millipede

miljoenpoot

minuscule

minuscuul, heel klein

mischievous

schadelijk/ondeugend

misconstrued

verkeerd begrepen

monarchy 

monarchie 

mysterious 

mysterieus 

n

 

nationalist

nationalist

nauseous

misselijk

necessary 

noodzakelijk 

neck and neck

(neck-and-neck)

nek aan nek

neighbour 

buurman 

o

 

obnoxious

onaangename

obsequiously

overgedienstig, onderdanig

obstetrician

verloskundige

occasionally

af en toe 

occurrence

gebeurtenis

ominously

onheilspellend

omission

het weglaten van

opaque 

ondoorzichtig 

ordinary 

normaal, gewoon 

p

 

palaeography

paleografie

palpable *

tastbaar 

paltry

armzalig, miserabel

paramount

hoogste

paranoid 

paranoïde 

parliament

parlement

partially

gedeeltelijk

particular 

specifiek 

paternalistic

paternalistisch, vaderlijk

penetrate 

binnendringen 

perceptible *

waarneembaar

perseverance

doorzettingsvermogen

personal

persoonlijk

persuasive

overtuigend

physical 

fysiek 

piebald

bont

piece 

stukje 

pier 

pier (aan de kust) 

playwright

toneelschrijver

poignant

aangrijpende

polemic

polemisch, twistend

possession

bezit

precautious

voorzichtig, bedachtzaam

precocious

vroegrijp, voorlijk

predictable *

voorspelbaar

preliminary

inleidend

premonition

voorgevoel, proscopie

prerogatives

voorrechten

prescient

vooruitziende

pressure 

druk 

prevalent

heersend

priest 

priester 

progressive

vooruitstrevend

prohibition

verbod 

proliferate

sterk toenemen

q

 

quality 

kwaliteit 

querulous

klagerig

questionnaire

vragenlijst

queue

rij

quiet 

rustig, stil 

r

 

raspberries

frambozen

raucous

schor, rauw

receipt

bonnetje

receive 

ontvangen 

recommend

aanraden

reminiscent

aan iets herinneren

renaissance 

renaissance 

represent 

vertegenwoordigen 

resilient

veerkrachtig

responsible *

verantwoordelijk

s

 

scarecrow 

vogelverschrikker

scrupulous

scrupuleus, nauwkeurig

sculptor

beeldhouwer

segregation

segregatie, afscheiding

separate 

separaat, apart 

sewer

riool

share 

delen 

simulate

simuleren, nabootsen

sinewy

pezig, gespierd

slavery 

slavernij 

society 

samenleving 

sophisticated

ontwikkeld

sovereignty

soevereiniteit, oppergezag

stomach 

maag 

successful

succesvol

sufficient

voldoende

superintendent 

opzichter 

superstitious 

bijgelovig 

surprise 

verrassing 

susceptible *

vatbaar

t

 

taxonomy

taxonomie, systematiek

tedious

eentonig

temporary

tijdelijk (bijv. naamw.)

temporarily 

tijdelijk (bijwoord) 

tendency

neiging

terrorist 

terrorist 

threaten 

(be)dreigen 

threshold

drempel

thoroughly 

zorgvuldig 

trade 

handel 

transcendence

voortreffelijkheid

transparent 

transparant 

treacherous

verraderlijk

trespasser

indringer

turquoise

turkoois

tyre (US: tire) 

band 

 

ululation

geweeklaag, gehuil

undoubtedly 

ongetwijfeld 

unendurable *

ondraaglijk 

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland (UK) 

Engeland + Wales +
Schotland + Noord-Ierland 

v

 

vacuous

wezenloos, onbenullig

veterinarian

dierenarts

w

 

weird 

raar 

z

 

zucchini

courgette

 

* Bij woorden op -ible en -able kun je aan de uitspraak niet horen of er een i of een a voor de b staat. Er is geen waterdichte regel voor wanneer -able en wanneer -ible. Op de website Languagelab vonden we een aardige poging om hier duidelijkheid in te scheppen.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers